Satanova doktrína

6. ledna 2011 v 16:52 |  Články

15.03.2010 18:37

Přěvzato-


Stanislav Krajski je historikem filozofie na varšavské ATK, autorem mnoha knih, jakými jsou například "Masoneria polska i okolic" nebo "Dwie tvarze Wisława Szymborskiej". Otázky týkající se svobodného zednářství mu položil J. Kwiatkowski.

V poslední době svobodní zednáři vystupují ze stínu na světlo. U některých lidí to vyvolává blahosklonný úsměv, jiné to provokuje.

S. SK: Chápu svobodné zednářství jakožto ohrožení nejen pro církev, ale i pro jiné sféry, jako jsou demokracie a svoboda člověka.

Je zednářství sdružením starších pánů, kteří se věnují směšným rituálům, nebo organizací, která usiluje o to, aby převzala žezlo nad světem?

S. SK: Je to především organizace, která se odvolává na náboženskou doktrínu zvanou kabala.Hovoří se v ní, že místo Boha zaujme člověk. Takový člověk je pokládán za nového mesiáše, tedy za někoho, kdo byl předurčen k tomu, aby převzal politickou, hospodářskou, duchovní a morální moc nad lidmi. Kdysi zednáři popírali, že by chtěli vládnout nad lidskými dušemi. Před několika lety se však k tomu začali přiznávat.

Přesto však existuje mnoho hlasů, které význam zednářství bagatelizují.

S. SK: Kdysi byla doba, kdy to, co zednáři hlásají, nebylo pro většinu lidí přijatelné. I to byl důvod, proč své záměry utajovali. Ale teď, když se tak rozšířilo New Age a jiné pohanské ideologie, vznikla základna, na které lidé stále snázeji akceptují zednářské ideje. Proto o nich také zednáři stále více hovoří. Zdůrazňují, že jsou za demokracii, za svobodu člověka, za toleranci. A byť potichu, neustále popularizují ideové základy svých postojů: když je člověk bohem, sám rozhoduje o tom, co je pravda, dobro atd.. Ve svých vystoupeních v lóžích i ve svých časopisech hovoří prostě o tom, že přichází nová doba, kdy se zednářství může stát "novým Vatikánem", novým duchovním vůdcem lidstva. Proto stále více zveřejňují své představy "světového řádu" i argumenty, proč musí takový řád povstat. Ty dohody jsou v podstatě tři.
RAJ:
• Svět je hustě zabydlený dům, který vyžaduje jednoho vládce.
• Zrušení národnostních a náboženských rozdílů způsobí, že zaniknou rozpory, války a agrese mezi národy.
• Zednáři tvrdí, že svobodu a blahobyt zajistí lidstvu jen přirozené hospodářství, něco mezi kapitalismem a komunismem, v němž se spojují nejlepší přednosti obou systémů, spojené s bezbřehou demokracií a tolerancí. Takové hospodářství je možno zavést jen tehdy, když zavládne nad celým světem, a když ho bude kontrolovat jejich "světový řád".

Zednářství však není jednolité, existuje v rámci různých ritů, jako je skotský a francouzský.Jaký je mezi nimi rozdíl?

S. SK: První rozdíl mezi "francouzi" a "Skoty" je stejný jako v církvi mezi jezuity a dominikány.Je to stejné náboženství, ale různá spiritualita. Druhý rozdíl spočívá v tom, že "francouzi" kladou větší důraz na taktiku, "Skotové" zase na věrnost učení. Podle "francouzů" má politiku a mravnost nahradit kultura. "Skoti" jsou více náboženští a domnívají se, že už nastal čas, aby byla jejich doktrína představena lidstvu, že člověk je bohem a že New Age je nejlepším, ale také nezbytným krokem směrem k ještě lepšímu a pravdivějšímu náboženství. "Francouzi" se domnívají, že na takovou prezentaci je ještě brzy.

Jaký je v současnosti postoj Církve k zednářství?

S. SK: Po koncilu Pavel VI. řekl: "Satanův dým vtrhl do Církve." Myslím si, že tato slova se týkala i problému, který jste uvedli ... Jestliže ještě před sto lety mohla mít Církev pochybnosti o tom, čím je zednářství, dnes je již zcela jasné, že zednářské doktrína je z křesťanského hlediska Satanský projekt.

Velký mistr Velkého Východu v Itálii v instrukci, kterou před několika lety adresoval bratrem své lóže, řekl, že zednáři mají všemi možnými způsoby bojovat proti katolické církvi, ale přitom zachovávat co nejlepší kontakty s ostatními církvemi. Proč?

S. SK: Katolická církev je hlavním protivníkem svobodného zednářství. Pokud volnomyšlenkáři hlásají, že člověk je bohem, pak jim v tom nejvíce vadí právě Katolická církev. V určité míře jim však vadí i jiné církve. Musíme si uvědomit, že zednářství se zrodilo v protestantském prostředí mezi osobami, které byly svázané s rozenkruciánství, čili s vyznavači jakési "křesťanské kabaly". Jestliže lidé sami rozhodují o pravdách víry, ať už ve svém svědomí, nebo formou jakési demokracie (anglikánská synod se např. usnesl, že peklo neexistuje), je to nejlepší cesta do svobodného zednářství. Zednáři věří, že postupnou reformací přivedou křesťanství k přijetí rozenkruciánství a později i kabaly.

Jakou roli v tom hrají Rotary kluby a jiné parazednářských organizace?

S. SK: Zednářství je superelitárskou organizací a vytváří se tam, kde jsou střediska moci a střediska elit, přímo "elity elit". Zednáři přijímají do svých řad jedinců, kteří jsou vnitřně již zednáři a pak jen formálně procházejí jednotlivými stupni zasvěcení. Tato příprava se uskutečňuje v klubech Rotary a Lion's. V parazednářských organizacích se členům vštěpují zednářské ideje, jako neomezená svoboda, demokracie bez hranic, jsme Evropané, přičemž národnost, náboženství či morálka jsou bezvýznamné fenomény ...

Zednáři nikdy neprotestují proti tvrzením, že jejich cílem je charitativní činnost ...

S. SK: Přes poskytování pomoci druhému člověku se v sektách provádí i nábor nových členů.Podobný jev lze pozorovat i v zednářství.

Mnoho čtenářů by chtělo poznat osobně personálie významných zednářů.

S. SK: To je pravda. Formálně není možné někoho označit za zednář, protože na to je třeba mít důkazy. Takové důkazy je možno získat jen od svobodného zednářství, ale ta je neposkytuje.Zbývá jen jedna metoda: Po ovoci poznáte je. Jestliže některý politik, představitel kultury či sdělovacích prostředků se chová přesně tak, jak by se choval zednář a realizuje program, s nímž přichází zednářství, všechno nasvědčuje tomu, že tento člověk je přinejmenším nástrojem v rukou zednářů.

Zpracoval jw.
 

2 lidé ohodnotili tento článek.